Choď na obsah Choď na menu
 


MMSR ADRENALIN QUAD CUP 2010 - Pravidlá

18. 2. 2010

 Organizátorom seriálu pretekov Slovenského pohára štvorkoliek je občianske združenie QUADcross SLOVAKIA. Slovenský pohár štvorkoliek sa uskutoční na motokrosových tratiach v Slovenskej republike. Termíny, miesta a počet pretekov zverejní organizátor po dohode s prevádzkovateľmi motokrosových tratí najneskôr 60 dní pred prvým pretekom v každom roku.

 POVINNOSTI JAZDCOV

 • Každý jazdec je počas preteku zodpovedný sám za seba, za svoj doprovod a za škody spôsobené sebe, usporiadateľovi a tretím osobám.
 • Každý jazdec musí po celý čas trvania preteku správať tak, aby neohrozil seba, ani ostatných účastníkov a návštevníkov preteku.
 • Jazdcom je prísne zakázané požívať počas celého preteku alkohol, omamné a návykové látky. Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať kontroly.
 • Každý jazdec musí rešpektovať pokyny športových komisárov, traťových komisárov a ich signalizáciu. Nerešpektovanie sa trestá diskvalifikáciou jazdca.
 • Každý jazdec mladší ako 18 rokov musí byť na preteku v sprievode rodiča alebo inej zodpovednej osoby, ktorá musí byť prítomná počas celého podujatia a je zodpovedná aj za doprovod jazdca. Pri prihlasovaní podpíše prehlásenie, že súhlasí so štartom a berie na seba všetku zodpovednosť za tohto jazdca na seba. Pokiaľ dozor zabezpečuje iná osoba ako osoba zodpovedná (rodič), musí byť staršia ako 18 rokov a musí predložiť úradne overený písomný súhlas zodpovedného zástupcu pretekára (rodiča).
 • Každý jazdec musí štartovať v preteku len sám za seba.
 • Jazda po trati, mimo oficiálnych tréningov a jednotlivých rozjazd je prísne zakázaná.
 • V záujme jazdca je potrebné, aby mal uzavreté úrazové poistenie.
 • Pokiaľ jazdec, alebo niekto z jeho doprovodu poruší svojím chovaním pravidlá pretekov alebo nedovolene ovplyvní priebeh preteku, môže byť okamžite diskvalifikovaný. Pokiaľ je priestupok väčšieho rozsahu, bude vylúčený z celého seriálu pretekov.

 

Nejasnosti o priebehu preteku a organizačné pokyny týkajúce sa preteku, vysvetlí riaditeľ preteku alebo jeho zástupca na rozprave jazdcov.

PRIHLÁSENIE A ŠTARTOVNÉ

Každý jazdec sa musí ráno pred pretekom v čase od 6:30 do 7:30 riadne prihlásiť a zaplatiť štartovné vo výške 30 EUR, deti a juniori 20 EUR. Pokiaľ sa nep rihlási a nezaplatí štartovné, nemôže nastúpiť na štart preteku.

OFICIÁLNE SIGNÁLY

Oficiálna signalizácia musí byť prevádzaná zástavkami o rozmeroch 750 x 600 mm nasledujúcimi spôsobmi:

ZÁSTAVA VÝZNAM SIGNALIZÁCIE
červená - mávanie STOP, povinné pre všetkých jazdcov
čierna a tabuľka s číslom jazdca STOP, pre príslušného jazdca
žltá v kľude nebezpečie, jazdi pomaly
žltá v pohybe bezprostredné nebezpečie, nepredchádzať
modrá - mávanie pozor, budete predbehnutý rýchlejším jazdcom o kolo
čiernobiela šachovnica koniec preteku, alebo tréningu

ZÁSTAVA VÝZNAM SIGNALIZÁCIE
červená - mávanie STOP, povinné pre všetkých jazdcov
čierna a tabuľka s číslom jazdca STOP, pre príslušného jazdca
žltá v kľude nebezpečie, jazdi pomaly
žltá v pohybe bezprostredné nebezpečie, nepredchádzať
modrá - mávanie pozor, budete predbehnutý rýchlejším jazdcom o kolo
čiernobiela šachovnica koniec preteku, alebo tréningu
červená   mávanie ----------------------------- STOP, povinné pre všetkých jazdcov

čierna a tabuľka s číslom jazdca STOP, pre príslušného jazdca
čierna a tabuľka s číslom jazdca --------- STOP, pre príslušného jazdca

žltá v kľude -------------------------------------- nebezpečie, jazdi pomaly

žltá v pohybe ------------------------------------ bezprostredné nebezpečie, nepredchádzať

modrámávanie ------------------------------- pozorbudete predbehnutý rýchlejším jazdcom o kolo

čiernobiela šachovnica --------------------- koniec preteku, alebo tréningu

Tabuľa na štarte

Oficiálna biela tabuľa o rozmeroch, výška: 750mm, šírka: 650 mm, farba číslic: čierna, výška číslic: 500mm, na jednej strane číslo 5, na druhej strane číslo 15.

tabuľa s číslom 15 ---------- 15 sekúnd do záverečnej fáze štartu

tabuľa s číslom 5 ------------ Štartovacie zariadenie sa uvoľní do 5-10 sekúnd

Tabuľa po uplynutí času jazdy

Oficiálna biela tabuľa o rozmeroch, výška: 750mm, šírka: 650 mm, farba číslic: čierna, výška číslic: 500mm, na jednej strane číslo 2, na druhej strane číslo 1.

tabuľa s číslom 2 ---------- 2 kolá do konca jazdy

tabuľa s číslom 1 ---------- 1 kolo do konca jazdy

 

 

 

VÝSTROJ JAZDCOV

Je na zodpovednosti jazdcov, aby používali počas pretekov, alebo tréningov také prilby a výstroj, ktorá bude zaisťovať ich bezpečnosť v maximálne možnej miere. Doporučujeme jazdcom, aby používali homologované ochranné prilby s označením 05. Podrobnejšie v prílohe športového poriadku. Každá štvorkolka musí byť vybavená trhacím bezpečnostným vypínačom zapaľovania / trhačka /.

Povinná výstroj jazdca nad 18r.

 • motokrosová prilba s ochranou tváre, zodpovedajúca veľkosti hlavy jazdca.
 • motocyklové okuliare
 • motokrosové čižmy
 • ochranné rukavice
 • dlhé nohavice
 • dres s dlhým rukávom

Povinná výstroj jazdca do 18r.

 • motokrosová prilba s ochranou tváre, zodpovedajúca veľkosti hlavy jazdca.
 • motocyklové okuliare
 • motokrosové čižmy
 • ochranné rukavice
 • dlhé nohavice
 • dres s dlhým rukávom
 • chrániče kolien
 • chrániče lakťov
 • chránič hrude (korytnačka)
 • doporučujeme chránič krku

Používanie ochranných pomôcok a výstroja bude kontrolované pred každou jazdou. Doporučujeme všetkým jazdcom používať všetky dostupné ochranné pomôcky. V prípade zistených závad alebo nedostatkov výstroja, nebude jazdec pripustený na štart a jazdec bude vylúčený z preteku.

ŠTARTOVNÉ ČÍSLA

 • Štartové čísla jazdcom pridelí organizátor seriálu pretekov štvorkoliek, číselná rada bude od čísla 1 - 99. Po vyčerpaní tejto rady, sa pridelí číselná rada 100-199.
 • Štartové čísla majú biely podklad a čierne čísla - minimálnych rozmerov: výška 110 mm, hrúbka 20 mm, šírka 70 mm.
 • Pretekár je povinný nosiť kontrastné chrbtové štartové číslo, pevne prichytené na dres.
 • Umiestnenie štartovných čísel na štvorkolke: jedno číslo vpredu a dve čísla na zadných blatníkoch.
 • Ak bude mať pretekár nečitateľné, alebo inak zle identifikovateľné číslo, podstupuje riziko, že nebude v preteku klasifikovaný.
 • Štartovné čísla si každý jazdec zhotoví na vlastné náklady. 

   

  PARKOVISKO PRE PRETEKÁROV /depo/

 • Parkovisko pretekárov, je určené na parkovanie štvorkoliek a motorových vozidiel jazdcov.
 • Každý jazdec pri jazde depom alebo mimo trate musí ísť pomaly, krokom!
 • Je prísne zakázané používať v priestoroch areálu pretekov otvorený oheň.
 • Jazdec je povinný používať používať 2x ekologické podložky pod celú štvorkolkou pri parkovaní v priestoroch depa. / postačí koberec, alebo pevná podložka zo savého materiálu/
 • Doplňovanie pohonných hmôt je povolené len pri vypnutom motore.
 • Je prísne zakázané znečisťovať areál pretekov ropnými látkami a akýmkoľvek odpadom.
 • Po ukončení preteku je každý povinný vyčistiť svoje parkovacie miesto od odpadkov.

   

   

  Prihlásenie a Rozprava jazdcov

   6:30  7:30  Prihlásenie jazdcov
   7:30  7:45  Rozprava jazdcov

   

 •  

  Tréning č. 1
   8:00  8:10  Deti
   8:15  8:25   Juniori
   8:30  8:40  Hobby Open
   8:45  8:55  Seniori
   9:00  9:10  Elite
   9:15  9:30  MMSR Quad

  Prestávka
   11:25  12:25  Prestávka

  Finálová jazda č.1
   12:25  12:35  Deti
   12:45  13:00  Juniori
   13:10  13:25  Hobby Open
   13:35  13:50  Seniori
   14:00  14:20  Elite
   14:30  14:55  MMSR Quad

  Finálová jazda č.2
   15:10  15:20  Deti
   15:30  15:45  Juniori
   15:55  16:10  Hobby Open
   16:20  16:35  Seniori
   16:45  17:05   Elite
   17:15  17:40  MMSR Quad

   

   

  Vyhlásenie výsledkov
   18:00  Vyhlásenie výsledkov

   

  Doplnkové preteky

  Program pretekov môže obsahovať vložené preteky iných objemových tried štvorkoliek, alebo motocyklov.

  Športový quad:

  • Deti - obsah 2takt do 90 cmm, 4takt do 125 cmm, vek jazdca 6-10rokov
  • Juniori - obsah do 250cmm manuál, do 300 cmm variátor, vek jazdca 10-16 rokov
  • Hobby open - obsah ľubovoľný, vek jazdca od 15 rokov
  • Seniori - obsah ľubovoľný, vek jazdca od 40 rokov
  • Elite - obsah ľubovoľný, vek jazdca od 15 rokov
  • MMSR quad - obsah 4takt do 700 ccm, 2takt do 350 ccm, vek jazdca od 16 rokov

  Jazdci, ktorí skončili v kategórii HOBBY OPEN na prvých šiestich miestach postupujú do kategórie Elite.

  V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách môže organizátor pretekov jednotlivé kategórie zlúčiť, alebo zrušiť.

  ŠTART PRETEKU / TRÉNINGU

  Všetky štvorkolky musia byť v čakacom priestore štartu 10 minút pred každou jazdou. Porušenie tohto ustanovenia má za následok vylúčenie z jazdy. Na pokyn športového komisára - 5 minút pred plánovaným štartom sa jazdci zoradia za štartovacou rampou. Miesto na štartovacej rampe si môže každý vybrať podľa vlastného uváženia. Akonáhle pretekár zaujal pozíciu na štarte, nesmie ju meniť. Po zoradení na štartovacej rampe športový komisár skontroluje so zdvihnutou zelenou zástavkou zoradenie jadcov na štarte.

  Po kontrole, ukáže športový komisár tabuľku s číslom 15. Po uplynutí 15 sekúnd ukáže tabuľku s označením číslom 5. Štartovacia rampa spadne medzi 5. až 10. sekundou po tom, čo sa ukázala tabuľka 5. Hromadný štart sa uskutoční s naštartovanými motormi. V prípade, že jazdcovi zhasne motor počas štartovacieho procesu, jazdec zdvihne ruku a športový komisár môže podľa uváženia odložiť štart maximálne o 1 minútu a celý proces štartu sa zopakuje – maximálne však 1x pre jedného jazdca. V opačnom prípade musí pretekár odstúpiť.

  V prípade, že bol štart chybný - musia to športoví komisári oznámiť jazdcom mávaním červenou zástavkou maximálne 200 m pred koncom 1 kola. Pretekári sa musia vrátiť späť do čakacieho priestoru a opakovaný štart sa musí uskutočniť čo najskôr.

  TRÉNING

  Tréning slúži jazdcom na oboznámenie sa s traťou. Tréning je povinný a jazdec musí absolvovať minimálne 1 kolo v každom tréningu.

  Dĺžka tréningu:

  Športové quady:

  • Deti................ tréning č.1 a tréning č.2, .... 10 min.
  • Juniori............. tréning č.1 a tréning č.2, .... 10 min.
  • Hobby open.......... tréning č.1 a tréning č.2, .... 10 min.
  • Seniori............. tréning č.1 a tréning č.2, .... 10 min.
  • Elite............... tréning č.1 a tréning č.2, .... 10 min.
  • Quad profi.......... tréning č.1 a tréning č.2, .... 15 min.

   PRETEKY

  Dĺžka jázd:

  Športové quady:

  • Deti................ dve samostatné jazdy, .... 10 min.
  • Juniori............. dve samostatné jazdy, .... 10 min. + 2 kolá
  • Hobby open.......... dve samostatné jazdy, .... 10 min. + 2 kolá
  • Seniori............. dve samostatné jazdy, .... 10 min. + 2 kolá
  • Elite............... dve samostatné jazdy, .... 15 min. + 2 kolá
  • Quad profi.......... dve samostatné jazdy, .... 20 min. + 2 kolá

  Preteky:

  Počas preteku sa jazdec musí správať tak, aby neohrozil svojou jazdou iných jazdcov, sám seba a tretie osoby. Je povinný rešpektovať signalizáciu traťových komisárov. Akákoľvek cudzia pomoc na trati je zakázaná, pokiaľ nie je vykonávaná komisárom, menovaným usporiadateľom, ktorý vykonáva túto činnosť v záujme bezpečnosti. Akékoľvek iné zastavenie na trati je zakázané. Skrátenie trate a rádiové spojenie s pretekármi je zakázané. Po odjazdení časového limitu preteku, bude jazdcom ukázaná tabuľa s číslom 2 (potom 1), čo znamená, že do konca závodu zostávajú dve kolá, alebo jedno kolo. Po absolvovaní posledného kola bude víťaz odmávaný šachovnicovou zástavou. Víťazom jazdy je pretekár, ktorý prejde cieľovou čiarou prvý. Ďalší pretekári budú potom zastavení.

  Jazdec nebude klasifikovaný ak:

  • neprejde cieľovú čiaru do 5 minút po prechode víťaza
  • neprešiel 3/4 celkového počtu kôl prejdených víťazom

  Víťazom podujatia v jednotlivej kategórii je pretekár, ktorý získal najviac bodov, bez ohľadu na to, koľko jázd dokončil. V zlúčených kategóriách štvorkoliek, budú výsledky každej kategórie vyhlásené a klasifikované samostatne. V prípade nerozhodnosti bude brané do úvahy umiestnenie v druhej jazde.

  Protest sa podáva riaditeľovi preteku. Osoba, ktorá podáva protest je povinná zaplatiť zálohu vo výške 1.000,- Sk. Tento poplatok sa vracia v prípade, ak je protest oprávnený. O proteste rozhoduje rozhodcovský zbor preteku.

  V prípade mimoriadnej udalosti, alebo nepriaznivých poveternostných podmienok, môže rozhodcovský zbor zrušiť pretek, bez náhrad škôd vzniknutých jazdcom a usporiadateľom neodjazdeným preteku.

  Všetky výsledky preteku musia byť schválené rozhodcovským zborom.

  BODOVANIE PRETEKOV

   1. miesto - 50 bodov  11. miesto - 20 bodov  21. miesto - 10 bodov 
   2. miesto - 45 bodov  12. miesto - 19 bodov  22. miesto - 9 bodov
   3. miesto - 40 bodov  13. miesto - 18 bodov  23. miesto - 8 bodov
   4. miesto - 36 bodov  14. miesto - 17 bodov  24. miesto - 7 bodov
   5. miesto - 33 bodov  15. miesto - 16 bodov  25. miesto - 6 bodov
   6. miesto - 30 bodov  16. miesto - 15 bodov  26. miesto - 5 bodov
   7. miesto - 27 bodov  17. miesto - 14 bodov  27. miesto - 4 body
   8. miesto - 25 bodov  18. miesto - 13 bodov  28. miesto - 3 body
   9. miesto - 23 bodov  19. miesto - 12 bodov  29. miesto - 2 body
   10. miesto - 21 bodov  20. miesto - 11 bodov  30. miesto - 1 body

   

   HOMOLOGIZÁCIA PRILIEB PRE MOTOCYKLOVÝ ŠPORT

  ECE 22-05 EUROPA je európska norma pre overovanie odolnosti ochranných prilieb. Pre rok 2007 a následné roky platí zobrazená norma na nášivke (najčastejšie na remienku). Musí začínať vždy dvojčíslom 05 a za ním nasleduje spravidla výrobné číslo série. Písmeno s číslicou v krúžku označuje národnú skúšobňu štátu, kde bola prilba testovaná.

  Evidenčné čísla štátov: E1- E48

  E1 – Nemecko, E2 – Francúzsko, E3 – Taliansko, E4 – Holandsko, E5 – Švédsko,
  E6 – Belgicko, E7 – Maďarsko, E8 – Česká republiky, E9 – Španielsko,
  E10 – Juhoslávia, E11 – Anglicko, E12 – Rakúsko, E13 – Luxembursko,
  E14 – Švajčiarsko, E15 – voľné, E16 – Nórsko, E17 – Fínsko, E18 – Dánsko,
  E19 – Rumunsko, E20 – Poľsko, E21 – Portugalsko, E22 – Rusko, E23 – Grécko,
  E24 – Írsko, E25 – Chorvátsko, E26 – Slovinsko, E27 – Slovakia, E28 – Bielorusko,
  E29 – Estónsko, E30 – voľné, E31 – Bosna a Hercegovina, E32 – Lotyšsko,
  E34 – Bulharsko, E37 – Turecko, E40 – Macedónsko, E43 – Japonsko,
  E45 – Austrália, E46 – Ukrajina, E47 – Južná Afrika, E48 – Nový Zéland

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  zdroj: www.countrycross.sk

   

   

   

 •  

  Komentáre

  Pridať komentár

  Prehľad komentárov

  Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.